Sumár

Podstatný rozdiel medzi "s.r.o." a organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby je  vo vzťahu k majetku materskej spoločnosti. Zatiaľ čo "s.r.o" je úplne oddelená od majetku materskej spoločnosti, organizačná zložka je súčasťou materskej spoločnosti a je na ňu priamo majetkovo napojená (nie je samostatným subjektom).


Rozhodujúcou výhodou organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby je  jednoduchý spôsob jej zrušenia. Ak sa zahraničný subjekt rozhodne odísť zo slovenského trhu, je podstatne jednoduchšie zrušiť organizačnú zložku ako zrušiť "s.r.o.".

 

 

 

Porovnanie "s.r.o." a organizačnej zložky pre zahraničné právnické osoby

Právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky  môžu v Slovenskej republike podnikať iba za predpokladu, že si  zriadia organizačnú zložku alebo  dcérsku  obchodnú spoločnosť so sídlom na našom území. Pokiaľ ide o formu obchodnej spoločnosti, môže ísť o spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, európsku spoločnosť prípadne komanditnú alebo verejnú obchodnú spoločnosť.

Nakoľko zahraničný klienti najčastejšie využívajú formu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, nižšie uvádzame základné porovnanie a rozdiely.

 

I.  SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM ("s.r.o.")

  1. Samostatný subjekt
  2. Majetkovo oddelený od materskej spoločnosti (v prípade konkurzu nepostihuje insolvencia materskú spoločnosť)
  3. Registrácia na daňovom úrade v SR
  4. Zložitý spôsob ukončenia činnosti a výmazu z registra spoločností

 

II.  ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY

  1. Nie je samostatný subjekt, je priamo viazaná na materskú zakladajúcu spoločnosť (všetky zmluvy sa uzavierajú v mene materskej spoločnosti, ktorá priamo zodpovedá za ich plnenie)
  2. Majetkovo napojený na materskú spoločnosť (v prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť)
  3. Registrácia na daňovom úrade v SR
  4. Jednoduchý spôsob ukončenia činnosti a výmazu z registra spoločností

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.