Náš tím sa venuje podnikateľskému a ekonomickému poradenstvu už niekoľko rokov. Podielali sme sa na start-upoch a začiatkoch podnikania mnohých obchodných spoločností, či už to boli spoločnosti s ručením obmedzeným, organizačné zložky zahraničných podnikateľských subjektov, akciové spoločnosti alebo európske spoločnosti.

Naši klienti prevádzkujú známe e-shopy, zľavové portály, dodávajú energetické tovary a služby, dodávajú a poskytujú montáže stavebných zariadení a komponentov, podnikajú v zdravotníctve, estetickej medicíne a podobne.

Mnohých klientov sprevádzajú naše služby od začiatku ich podnikania.

LACNESRO striktne dodržuje pravidlá mlčanlivosti o zverených údajoch. Rešpektujeme obchodné tajomstvo klientov, ich potrebu maximálneho súkromia a ochrany citlivých údajov. Nezverejňuje žiadne údaje o svojich klientoch, a to ani v  referenciách. Informácie, ktoré nám zveríte, sú u nás v bezpečí.

 

 

 

 

Podnikať na s.r.o. nebolo nikdy ľahšie a lacnejšie ako s nami. Nechajte to na nás. Stačí iba zadať objednávku do nášho systému a my sa Vám ozveme.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je jedna z najobľúbenejších foriem podnikania právnických osôb na území Slovenskej republiky. Jedným z hlavných dôvodov je ručenie spoločnosti s.r.o. iba do výšky majetku spoločnosti. Pri fyzických osobách, ako je SZČO, je ručenie za záväzky podnikateľa až do výšky majetku fyzickej osoby. Práve z tohto dôvodu sa pri výbere právnej formy podnikania klienti rozhodujú pre založenie s.r.o.

Na výber právnej formy má veľký vplyv aj odvodové zaťaženie. Po založení s.r.o. má konateľ štatút dobrovoľne nezamestnaného (pokiaľ nepoberá na základe pracovnej zmluvy mzdu), a teda nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Pre účely zdravotného poistenie je tiež dobrovoľne nezamestnaný a platí iba minimálne odvody do Zdravotnej poisťovne. Pokiaľ si podnikateľ vyberie formu SZČO, má povinnosť platiť aj zdravotné aj sociálne odvody (úľavu na sociálnych odvodoch má SZČO prvý rok od založenia). Pre tieto odvody sú vymeriavacím základom príjmy mínus náklady, následkom čoho  je často odvodové zaťaženie vyššie ako by boli minimálne zákonné odvody.

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 482 136, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 64602/B a/alebo LACNESRO.SK s.r.o., so sídlom Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 262 245 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 75143/B (ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľa pri objednaní produktu prostredníctvom internetovej stránky smartup.sk  a/alebo lacnesro.sk.

2.  VOP sú účinné dňom ich zverejnenia na smartup.sk a/alebo lacnesro.sk.

3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z.                           o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

4. Objednávateľom sa rozumie fyzická, a/alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná produkt prostredníctvom stránky smartup.sk

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie „Objednávací formulár“, zaslaný buď z vnútorného prostredia smartup.sk (a/alebo lacnesro.sk.) a/alebo   prostredníctvom odoslania e-mailovej správy dodávateľovi.

6. Kontaktné údaje dodávateľa:

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o.

Roľnícka 187, 831 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 45 482 136  /  DIČ: 2023025939

Účet vedený v TATRA BANKA, a. s., č. ú.: 2929836025/1100

Tel.: +421 (0)948 383 363 / (pondelok až piatok) medzi 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00/16.00 h

E-mail: info@lacnesro.sk

II.
Objednávka

1. „Objednávací formulár“  musí obsahovať pravdivé a úplné vyplnenie údajov. Objednávateľ berie plnú zodpovednosť za obsahovú a gramatickú správnosť údajov, ktoré uvedie do „Objednávacieho formulára“. Objednávateľ je povinný vypĺňať „Objednávací formulár“ gramaticky správne, s diakritikou. Za gramatické nezrovnalosti, obsahové nezrovnalosti a preklepy vo vyplnenom „Objednávacom formulári“ nenesie dodávateľ žiadnu zodpovednosť, a ak ako následok nesprávneho vyplnenia „Objednávacieho formuláru“ vznikne objednávateľovi škoda, túto znáša objednávateľ sám, v plnom rozsahu.

2. Zmeny jednej položky údajovv „Objednávacom formulári“, po zaslaní „Objednávacieho formuláru“ dodávateľovi, môže objednávateľ realizovať jeden (1) krát bezodplatne, každá ďalšia zmena odoslaných údajov v „Objednávacom formulári“ je spoplatnená sumou 10,- EUR (desať euro)/položka. Jenou položkou v „Objednávacom formulári“ sa rozumie najmä, ale nie výlučne: zmena mena osoby, oprava preklepu v mene osoby, zmena priezviska osoby, oprava preklepu v priezvisku osoby, oprava dátumu narodenia osoby, oprava rodného čísla osoby, zmena sídla, rozšírenie/zúženie o jeden predmet činnosti podnikania obchodnej spoločnosti, a iné.

3. Zaslaný „Objednávací formulár“ sa považuje za  zmluvu (ďalej iba ako „Zmluva“) a je záväzný.„Zmluvu“ možno stornovať po úhrade proforma faktúry do 60 dní vo výške 50% z ceny objednaného produktu, min. však 60 EUR/objednávka.

III.
Platobné podmienky

1. Cena produktu je uvedená vždy vedľa vybraného produktu a uhrádza sa formou zálohovej faktúry, v plnej výške. Cena produktu neobsahuje notárske/správne poplatky za overenie pravosti podpisu, ani za overenie pravosti fotokópie listín, ani poplatky za (súdne)  preklady cudzojazyčných písomností.

2. Cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH.

3. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov  na smartup.sk (lacnesro.sk) s tým, že nové ceny sú účinné dňom ich uverejnenia na  webovej adrese, ktorej produktov sa zmena týka. Úprava ceny sa nevzťahuje na služby už objednané.

4. V prípade, ak sa objaví pri niektorom produkte cena evidentne chybná, napr. cena 0 euro alebo 1 euro, dodávateľ nemá povinnosť dodať službu za chybnú cenu, ale môže objednávateľovi ponúknuť dodanie služby za riadnu cenu. Ak objednávateľ v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť.

5. Po dodaní produktu zašle dodávateľ objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje zálohovú platbu objednávateľa.

IV.
Dodacie podmienky

1. Pri každom produkte je uvedená predpokladaná lehota dodania produktu, ktorá začína plynúť odo dňa „doručenia  podkladov dodávateľovi“. „Doručením podkladov dodávateľovi“ sa rozumie doručenie podkladov v požadovanom počte rovnopisov, dodanie požadovaných príloh, listín, potvrdení, ako aj  dodanie podkladov v požadovanej forme (napr. forma originál, forma časovej aktuálnosti listiny, forma súdneho prekladu,  forma overenia podpisov a pod.).

2. Dovoľujeme si upozorniť klientov, že lehoty dodania produktu sú orientačné, z dôvodu premenlivosti dodržiavania zákonných lehôt zo strany štátnych inštitúcií.  

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť, potrebnú na dodanie produktu, a to najmä, ale nie výlučne:

3.1  denne kontrolovať svoju e-mailovú adresu, uvedenú v elektronickej objednávke;

3.2  udržiavať funkčné telefónne číslo, uvedené v elektronickej objednávke a reagovať na telefonáty dodávateľa;

3.3  bezodkladne potvrdiť dodávateľovi doručenie jeho e-mailových správ;

3.4 po zaslaní podkladov tieto vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom doporučenom počte rovnopisov a zabezpečiť na svoje náklady ich podpísanie oprávnenými osobami. Na podkladoch, kde je na základe dodávateľovho upozornenia potrebné overiť pravosť podpisov podpisujúcich sa osôb, sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť overenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade oddelenie matriky, a to na svoje náklady.

3.5 najneskôr do dvoch (2) mesiacov odo dňa „doručenia podkladov objednávateľovi“ tieto podklady spolu s prílohami a/alebo  potvrdeniami a/alebo listinami, ktoré si dodávateľ od objednávateľa vyžiadal, doručiť v požadovanom počte rovnopisov a/alebo požadovanej forme na adresu dodávateľa. „Doručením podkladov objednávateľovi“ sa rozumie doručenie podkladov na e-mailovú adresu objednávateľa, uvedenú v „Objednávacom formulári“ a/alebo zaslanú prostredníctvom vnútorného prostredia, alebo na e-mailovú adresu objednávateľa z ktorej komunikuje s dodávateľom. Pokiaľ odberateľ v  lehote dvoch (2) mesiacov odo dňa „doručenia podkladov objednávateľovi“ nedoručí podklady a/alebo prílohy/iné potvrdenia/listiny dodávateľovi, alebo ich doručí ale v nesprávnej forme/počte rovnopisov, a do uplynutia lehoty dvoch mesiacov odo dňa „doručenia podkladov objednávateľovi“ nepožiada dodávateľa o storno objednávky, zaniká mu nárok na poskytnutie služby a „Zmluva“ stráca účinnosť uplynutím posledného dňa tejto dvojmesačnej lehoty. V tejto „Zmluvy“, ktoré aj za týchto okolností zostávajú účinné. V tomto prípade nemá objednávateľ nárok na vrátenie uhradenej ceny služby.

4. Komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom prebieha najmä elektronicky a telefonicky.Objednávateľ sa zaväzuje zadať dodávateľovi platnú a funkčnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. E-mailová adresa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v pdf. formáte. Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou  e-mailovej adresy objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou prijímaných dát.

V.
Ochrana osobných údajov

1. Dodávateľ uchováva osobné údaje, poskytnuté objednávateľom, výlučne za účelom dodania produktu, spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb, uplatnenie svojich zákonných nárokov zo zmluvy, na povinnú archiváciu a na komunikáciu medzi zmluvnými stranami a štátnymi inštitúciami.

2. Dovoľujeme si upozorniť objednávateľov, že pre dodanie produktov je nevyhnutné spracovávať ich osobné údaje aj v rozsahu rodného čísla a mena-priezviska-rodného priezviska rodičov.

3. Podmienky spracovania osobných údajov: online, v písomnej forme, vo forme papierových originálov a/alebo fotokópií, vo forme zálohovania a uchovávania dát v elektronickej podobe, scan-ov. Dodávateľ uchováva a spracováva aj všeobecne použiteľný identifikátor (najmä rodné číslo) objednávateľa.

4. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas na poskytovanie svojich osobných údajov zamestnancom a subdodávateľom dodávateľa, a to v rozsahu údajov, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie účelu objednávky.

5. Dodávateľ je zo zákona povinný sprístupňovať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom a iným štátnym inštitúciám.

6. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami z.č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednaním produktu objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii dodávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym orgánom za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

VI.
Vylúčenie zodpovednosti

1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto web stránky.

2. Dodávateľ neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. V prípade potreby, odborné služby zabezpečujú advokáti     a notári.

3. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo smartup.sk/nanohy.sk.

VII.
Autorské práva

1. Informácie uverejnené na web stránke smartup.sk/nanohy.sk nie je používateľ stránky oprávnený akokoľvek upravovať, kopírovať, verejne rozširovať alebo používať na komerčné účely. Obsah zverejnený na tejto stránke podlieha autorskému právu.

2. Obsah stránky je autorským dielom podľa Autorského zákona. Majetkové práva k dielu vykonáva LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. Obsah stránky nie je dovolené kopírovať, verejne rozširovať, spracovávať ani prekladať.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Pri používaní web stránky smartup.sk/lacnesro.sk sa od objednávateľa očakáva znalosť technických možností internetu  a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na smartup.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa zaťažuje objednávateľa.

3. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na smartup.sk/lacnesro.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah produktov na smartup.sk/lacnesro.sk .

5.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody.

6. Používateľ tejto stránky používaním stránky smartup.sk/a alebo lacnesro.sk a/alebo zaslaním elektronickej objednávky z tejto stránky  vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil, ich obsahu porozumel, a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu, bez výhrad.

V Bratislave, dňa 01.01.2015
LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o.
prevádzkovateľ www.smartup.sk/lacnesro.sk
Copyright © 2015 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.