Náš tím sa venuje podnikateľskému a ekonomickému poradenstvu už niekoľko rokov. Podielali sme sa na start-upoch a začiatkoch podnikania mnohých obchodných spoločností, či už to boli spoločnosti s ručením obmedzeným, organizačné zložky zahraničných podnikateľských subjektov, akciové spoločnosti alebo európske spoločnosti.

Naši klienti prevádzkujú známe e-shopy, zľavové portály, dodávajú energetické tovary a služby, dodávajú a poskytujú montáže stavebných zariadení a komponentov, podnikajú v zdravotníctve, estetickej medicíne a podobne.

Mnohých klientov sprevádzajú naše služby od začiatku ich podnikania.

LACNESRO striktne dodržuje pravidlá mlčanlivosti o zverených údajoch. Rešpektujeme obchodné tajomstvo klientov, ich potrebu maximálneho súkromia a ochrany citlivých údajov. Nezverejňuje žiadne údaje o svojich klientoch, a to ani v  referenciách. Informácie, ktoré nám zveríte, sú u nás v bezpečí.

 

 

 

 

Podnikať na s.r.o. nebolo nikdy ľahšie a lacnejšie ako s nami. Nechajte to na nás. Stačí iba zadať objednávku do nášho systému a my sa Vám ozveme.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je jedna z najobľúbenejších foriem podnikania právnických osôb na území Slovenskej republiky. Jedným z hlavných dôvodov je ručenie spoločnosti s.r.o. iba do výšky majetku spoločnosti. Pri fyzických osobách, ako je SZČO, je ručenie za záväzky podnikateľa až do výšky majetku fyzickej osoby. Práve z tohto dôvodu sa pri výbere právnej formy podnikania klienti rozhodujú pre založenie s.r.o.

Na výber právnej formy má veľký vplyv aj odvodové zaťaženie. Po založení s.r.o. má konateľ štatút dobrovoľne nezamestnaného (pokiaľ nepoberá na základe pracovnej zmluvy mzdu), a teda nemá povinnosť platiť sociálne poistenie. Pre účely zdravotného poistenie je tiež dobrovoľne nezamestnaný a platí iba minimálne odvody do Zdravotnej poisťovne. Pokiaľ si podnikateľ vyberie formu SZČO, má povinnosť platiť aj zdravotné aj sociálne odvody (úľavu na sociálnych odvodoch má SZČO prvý rok od založenia). Pre tieto odvody sú vymeriavacím základom príjmy mínus náklady, následkom čoho  je často odvodové zaťaženie vyššie ako by boli minimálne zákonné odvody.

Ako založiť s.r.o.

Ako založiť s.r.o.

V nasledujúcom texte nájdete presný popis krokov, ktoré vedú k založeniu s.r.o. , čiže spoločnosti s ručením obmedzeným. Proces založenia s.r.o. sa zdá z vonku pomerne jednoduchý, avšak malá chyba Vám može spôsobiť prepadnutie súdných poplatkov, ktoré sú pri osobnom podaní 331,50 EUR. Naša spoločnosť Vám garantuje dohľad advokáta, a tým pádom máte istotu, že Vaše súdne poplatky neprepadnú.

Zadefinovanie základných údajov pre založenie s.r.o.

1.       Výber obchodného mena

2.       Určenie sídla spoločnosti a preukázanie sídla spoločnosti

3.       Určenie konateľov spoločnosti

4.       Určenie spoločníkov spoločnosti a ich vkladov do spoločnosti

5.       Určenie správcu vkladu

6.       Výber predmetu podnikania spoločnosti

Výber ochodného mena pred založením s.r.o.

Obchodné meno môže byť ľubovolné, avšak nemôže byť totožné so žiadnym obchodným menom už zapísaným v Obchodnom registri. Týka sa to aj spoločností, ktoré síce už nie su v aktuálnom zozname, ale sú v likvidácii alebo konkurze. Obchodné meno si môžete overiť na http://orsr.sk/search_subjekt.asp, kde si ako Rozsah hľadania odčiarknete len aktuálne záznamy, nakoľko spoločnosti v likvidácii nie sú v aktuálnych zoznamoch. Taktiež Obchodný register nerozlišuje diakritiku, malé a veľké písmená, koncovky ako s.r.o., spol. s r.o..

Určenie sídla spoločnosti založenej s.r.o.

Sídlo spoločnosti môže byť na ľubovolnej adrese, avšak musí to byť evidované na Liste vlastníctva ako stavba. Preukázanie sídla pre účely Obchodného registra sa vykonáva buď cez súhlas vlastníka so sídlom, alebo cez nájomnú zmluvu.

Určenie konateľov spoločnosti s.r.o.

Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti. Je vymenúvaný a odvolávaný Valným zhromaždením, alebo Jediným spoločníkom. Tento štatutárny orgán koná navonok v mene spoločnosti voči tretím osobám. Napríklad podpisuje zmluvy, zriaďuje bankový účet, podáva daňové priznania.

Určenie spoločníkov spoločnosti s.r.o.

Spoločníci spoločnosti vkladajú do spoločnosti peňažný alebo nepeňažný vklad a súhrn ich vkladov tvorí základné imanie. Všetci spoločníci vytvárajú Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o orgánoch spoločnosti, sídle spoločnosti, predmetov podnikania spoločnosti, základnom imaní atď.

ZÁKLADNÉ PRÁVA SPOLOČNÍKA:

  • Právo podielať sa na správe spoločnosti formou účasti na Vajnom zhromaždení;
  • Právo na prístup k informáciám a dokladom spoločnosti;
  • Právo na podiel na zisku podľa výšky splateného vkladu ku výške základného imania spoločnosti;
  • Právo na prevedenie svojho obchodného podielu na inú osobu (napr. jeho predaj);
  • Právo na vyrovnávací podiel pri zániku spoločnosti.

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI SPOLOČNÍKA:

  • Povinnosť splatiť vklad do 5-tich rokov odo dňa vzniku spoločnosti;
  • Pokiaľ nie je vklad úplne splatený, ručenie za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.

Určenie správcu vkladu pri založení s.r.o.

Správca vkladu vyhlasuje, že vklady spoločníkov boli splatené. Správca vkladu ručí za tieto peniaze celým svojím majetkom, a to až do momentu, kým  tieto peniaze neodovzdá spoločnosti. Správca vkladu môže byť výlučne iba jeden zo spoločníkov prípadne banka.

Výber predmetu podnikania pri založení s.r.o.

Predmet podnikania sa skladá z jednotlivých živností, alebo predmetov podnikania podľa osobitných predpisov (napr. architekti, lekári atď). Živnosti môžu byť voľné, viazané alebo remeselné. Pri voľných živnostiach sa nemusí preukazovať odborná spôsobilosť, kdežto pri viazaných a remeselných sa preukazuje pomocou zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca môže byť akákoľvek osoba, ktorá má pracovno-právny pomer k spoločnosti.  

Kroky k založeniu s.r.o.

1.       Spísanie potrebnej zakladateľskej dokumentácie

2.       Overenie dokumentácie u notára

3.       Žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia

4.       Vypracovanie a podanie návrhu na zápis do Obchodného registra

5.       Vyzdvihnutie originálov zápisu do Obchodného registra

6.       Registrácia na DIČ poprípade IČ DPH

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.