Aký je postup pri registrácii na IČ DPH?

  1. Vyplňte objednávku
  2. Vyžiadame si od Vás údaje, ktoré sú nevyhnutné na registráciu na IČ DPH
  3. Vystavíme zálohovú faktúru
  4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám zaregistrujeme Vašu spoločnosť na príslušnom daňovom úrade
  5. Osvedčenie o registrácii na IČ DPH Vám zašleme na Vami uvedenú adresu

 

Ako dlho trvá registrácia na IČ DPH?

Z dôvodu zmeny interných  postupov daňových úradov sa v súčastnosti výrazne predlžuje čas registrácie, a to na 30-60  dní.

Zákonné lehoty sú predlžované z dôvodu netransparentných požiadaviek na prílohy registrácie, z tohto dôvodu si dovoľujeme informovať o tejto skutočnosti klientov vopred.

 

 

 

Registrácia právneho subjektu na IČ DPH - registrovanie právneho subjektu na platcu DPH

Registrácia IČ DPH

( tzv. dobrovoľný platca DPH)

Ako doplnkovú službu Vám ponúkame registráciu spoločnosti na daňovom úrade ako dobrovoľného platcu dane z pridanej hodnoty, tzv. kartička IČ DPH.

Keďže ide o dobrovoľnú registráciu, daňový úrad nie je povinný takúto registráciu vydať, je na jeho uvážení, či daný subjekt zaregistruje alebo nie. Zabezpečíme klientom správne štrukturovaný podnikateľský plán a skompletujeme potrebné prílohy tak, aby bola registrácia úspešná. V procese registrácie sa vyžaduje úzka spolupráca s klientom, nakoľko od mája 2011 došlo k zmenám v procese registrácie a nie sú transparentne určené prílohy registrácie - v praxi to znamená, že každý daňový úrad žiada preukázanie iných skutočností, požiadavky sa líšia aj u jednotlivých prípadov.

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.
 
Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat 49 790 EUR (tzv. dobrovoľná registrácia) a má záujem byť platcom dane z pridanej hodnoty.
 

Daňový úrad zdaniteľnú osobu registruje pre daň, vyda jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideli jej identifikačné číslo pre daň najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Až dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.