Aký je postup pri registrácii na DIČ?

  1. Vyplňte objednávku
  2. Vyžiadame si od Vás údaje, ktoré sú nevyhnutné na registráciu na DIČ
  3. Vystavíme zálohovú faktúru
  4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám zaregistrujeme Vašu spoločnosť na príslušnom daňovom úrade
  5. Osvedčenie o registrácii na DIČ Vám zašleme na Vami uvedenú adresu

 

Ako dlho trvá registrácia na DIČ?

        Maximálne 10 pracovných dní

 

 

 

Registrácia s.r.o. na DIČ - registrovanie právneho subjektu na daňové identifikačné číslo

Registrácia DIČ

Ako doplnkovú službu Vám ponúkame registráciu spoločnosti na daňovom úrade ako platcu dane z príjmu právnických osôb, tzv. kartička DIČ.

Nepoužívame registráciu DIČ prostredníctvom živnostenských úradov, nakoľko sa stáva, že živnostenský úrad neskoro prepošle registračné údaje a tým zabrzdí celý  proces registrácie.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie.

Platiteľ dane je povinný požiadať o registráciu u správcu dane najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ak dôjde k zmenám skutočností, ktoré daňový úrad eviduje o daňovom subjekte, je takúto zmenu daňový subjekt povinný oznámiť daňovému úradu do 15 dní najmä ak zanikne jeho daňová povinnosť pri niektorej dani, ďalej napr. zmena trvalého pobytu alebo sídla, zmena štatutárnych orgánov alebo spoločníkov, otvorenie alebo zrušenie bankového účtu, atď.

Pri zrušení činnosti je daňový subjekt povinný vrátiť správcovi dane do 15 dní od jej zrušenia osvedčenie o registrácii.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.