Aký je postup?

 1. Vyplňte objednávku
 2. Vyžiadame si od Vás údaje, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie kompletnej dokumentácie
 3. Vystavíme zálohovú faktúru
 4. Po úhrade zálohovej faktúry Vám vypracujeme kompletnú dokumentácia na podpis a zašleme Vám ju e-mailom
 5. Vypracujeme a podáme návrh na zápis zmien do obchodného registra
 6. Uhradíme za Vás súdny poplatok
 7. Zašleme Vám výpis z obchodného registra s uskutočnenými zmenami

 

Ako dlho trvá premena na EURO?

        Maximálne 15 pracovných dní

 

 

 

Premena na EURO v s.r.o. - premena základného imania a vkladov na euro

Premena na EURO v s.r.o.

Od 1.1.2010 je premena na menu EURO spoplatnená súdnym poplatkom za zápis zmeny do obchodného registra vo výške 66,- EUR. Tento poplatok je zohľadnený v našej cene.

Zabezpečíme pre Vás premenu základného imania a vkladov na euro formou zvýšenia základného imania spoločnosti tak, aby vklady spoločníkov a základné imanie boli vyjadrené celými číslami (výhoda tejto metódy: jednoduchší výkon práv spoločníkovi, jednoduchý  prevod obchodných podielov alebo ich delenie).

Obsah našej služby " Premena na EURO v s.r.o. " :

1. Vypracujeme kompletnú dokumentáciu premeny na euro

 • zápisnicu z Mimoriadneho valného zhromaždenia/rozhodnutie konateľov o premene na euro
 • plnú moc pre obchodný register
 • vyhotovíme úplného znenie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy
 • vypracujeme návrh do obchodného registra
 • zaplatíme súdny poplatok

2. Podáme návrh do obchodného registra

3. Uhradíme súdny poplatok

4. Preberieme nový výpis z obchodného registra

5. Zašleme vám originýly dokumentov

 

Premenu na euro je možné kombinovať s inými zmenami v spoločnosti, čím sa ušetria poplatky do obchodného registra (poplatok sa platí iba jeden krát). Kontaktujte nás pre cenovú kalkuláciu viacerých zmien!

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.