Výhody SE

 • Zmena sídla SE (Európskej spoločnosti)
  Možnosť presúvať sídlo SE v rámci celej EÚ, bez predchádzajúcej likvidácie. Zmena sídla prináša so sebou opustenie domácej legislatívy. SE môže svoju rezidenciu meniť aj viackrát ročne, ide o tzv. country shopping.
 • Daňová optimalizácia
  Štandardným motívom využitia SE je možnosť výberu najvhodnejšieho daňového systému.

  Daňové výhody sa týkajú najmä obchodu s pohľadávkami (faktoring a forfaiting), s tovarom, nákupu a predaja podielov v spoločnostiach, financovania, vývoja softvéru či internetových služieb.

  V súlade so systémom fungovania SE v európskych krajinách sa na ňu vzťahuje obchodné a daňové právo platné v štáte, kde má SE sídlo.
 • Úspora nákladov na správu a riadenie
  Monistický systém riadenia SE umožňuje ušetrenie administratívnych a režijných nákladov v porovnaní s bežnou akciovou spoločnosťou (spoločnosť môže riadiť 1 štatutárny orgán –  správna rada)
 • Najprestížnejšia forma podnikania v EÚ

 

 

 

Založenie Európskej spoločnosti

Zabezpečíme pre Vás založenie európskej spoločnosti na kľúč. V súčasnosti je na Slovensku založených približne 16 SE, v Európskej únii okolo 100. Členovia nášho tímu sa podieľali na zakladaní niekoľkých slovenských SE.

Základná charakteristika SE
SE (Societas Europaea)má formu akciovej spoločnosti, ktorej podnikanie je však  založené na práve Európskeho spoločenstva  (za účelom uľahčiť voľný pohyb kapitálu v rámci EÚ a zjednotiť právne normy obchodných spoločností v EÚ).

Európska spoločnosť sa považuje za tzv. nadnárodnú európsku obdobu akciovej spoločnosti, ktorá sa zapisuje do obchodného registra v štáte svojho sídla. Na Slovensku sa riadi zákonom číslo 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti, ktorý nadobudol účinnosť v septembri 2004 v spojení s Obchodným zákonníkom, Nariadením rady ( ES ) č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti a Smernice Rady 2001/856/ES. Postavenie Európskej spoločnosti je určené z väčšej časti právnym poriadkom štátu, v ktorom je jej sídlo. Základné imanie SE (Európska spoločnosť) je minimálne 120.000,- EUR.

Systém riadenia:

 • Dualistický (dvojstupňový) systém
  SE je riadená predstavenstvom vo funkcii štatutárneho orgánu a dozornou radou ako výkonným orgánom s právomocou dohliadať nad činnosťou predstavenstva.
 • Monistický (jednostupňový) systém
  Ide o jednoduchšiu a flexibilnejšiu metódu riadenia SE. Pri takomto systéme je štatutárnym orgánom SE správna rada.

Zostáva na zakladateľoch európskej spoločnosti, aby si vybrali, ktorý z daných systémov chcú uplatňovať.

LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o. - prevádzkovateľ www.lacnesro.sk
Copyright © 2009-2013 LACNESRO Bratislava.sk, s. r. o., všetky práva vyhradené.